Školský poriadok /pre žiakov školy/

Školský poriadok na stiahnutie je k dispozícii tu: Školský poriadok (platný od septembra 2013)

Milý žiak, žiačka!

Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠKD), v Centre voľného času, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme ti školský poriadok.
Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.
Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole :

Práva žiakov

1. Právo na školu

Žiak má právo plniť povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt. Na návrh zástupcu žiaka alebo riaditeľa školy môže žiak zo závažných výchovných alebo osobných dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku v inej škole, a to na základe súhlasu riaditeľa školy, ktorú žiak navštevuje, a riaditeľa školy, ktorú žiak má navštevovať.

2. Právo na prevedenie do inej školy

Žiak má právo na prevedenie do inej školy. Prevedenie do inej školy sa musí prerokovať so zástupcom žiaka; pri prevedení žiaka treba dbať, aby dochádzka do inej školy než do školy, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt, nespôsobovala žiakovi ťažkosti. Ak sa žiak prevádza do inej školy, zašle riaditeľ doterajšej školy škole, do ktorej sa žiak prevádza, dokumentáciu o žiakovi a záznam o jeho správaní a prospechu za neukončené klasifikačné obdobie.

3. Právo na vzdelanie

Žiak má právo na bezplatné vzdelanie. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese.

4. Právo na slobodu prejavu

Žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných žiakov, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými princípmi a normami.

5. Právo na komisionálne preskúšanie

Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže zákonný zástupca žiaka do 3 dní od prevzatia vysvedčenia písomne požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie.

6. Právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít

Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimo vyučovacích krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky.

7. Dieťa alebo žiak má právo na:

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
b) bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,80)
c) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní / ďalej len týmto zákonom /
f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou
i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
l) na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom 245/2008 podľa § 24.

8. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

9. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku; nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

10. Dieťa alebo žiak je povinný
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,
e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,
f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Práva a povinnosti zákonných zástupcov detí a žiakov

1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom
a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

5. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

6. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

7. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 8 až 10.

8. Ustanovenia v odsekoch 1 až 11 sa vzťahujú na osoby vo výkone väzby a osoby vo výkone trestu odňatia slobody primerane tak, aby sa ich vzdelávanie zabezpečovalo v súlade s osobitnými predpismi.

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

I. Príchod žiakov do školy
II. Správanie žiakov počas vyučovania
III. Správanie žiakov cez prestávku
IV. Odchod žiakov zo školy
V. Dochádzka žiakov do školy
VI. Starostlivosť o zovňajšok
VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
VIII. Povinnosti týždenníkov a šatniarov
IX. Povinnosti žiakov v ŠJ
X. Dochádzka žiakov do ŠKD
XI. Povinnosti žiakov mimo školy
Režim dňa
Záverečné ustanovenia

I. Príchod žiakov do školy

1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny alebo záujmovej činnosti.
2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatňovej skrinky, ktorá Ti bola pridelená a preobuj sa do bezpečných prezuviek. Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy.
3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne na vyučujúceho na vopred dohodnutom mieste. / trieda, šatňa TV, vstupná časť školy /
4. Do školy by si nemal prísť na bicykli, mopede, skateboarde a kolieskových korčuliach.
5. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových betónových chodníkoch je neprípustné.
6. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj plot!
7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.
8. Žiaci 1.-4. ročníka používajú pri príchode do budovy a odchode z budovy školy pravý vchod školy, žiaci 5.-9. ročníka ľavý vchod školy.

II. Správanie žiaka počas vyučovania

1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom a čistom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku. Na cvičenie Tv používaj oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.
2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.
3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách Tv, Vv, Pv,Tch,V, Psp a pri písomných prácach nevstávaš.
4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.
5. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov.
6. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
7. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
8. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné ) môžeš dostať dve sady učebníc.
9. Ak máš mobilný telefón na vyučovaní ho musíš vypnúť! Počas vyučovania je zakázaná manipulácia s mobilným telefónom. Počas prestávok sa používanie mobilov povoľuje, avšak nesmieš porušiť zákon o ochrane osobných údajov.
10. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.
11. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine Tv, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu vyučovaciu hodinu.
12. Pred hodinou Tv sa v šatni prezleč do cvičebného úboru a slušne čakaj na začiatok hodiny. Odovzdaj vyučujúcemu Tv do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.)
13. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.
14. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a je zakázané vyhadzovať čokoľvek z okna.
15. Buď úprimný, keď sa ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si urobil.
16. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.
17. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo narúša vzdelávanie a výchovu do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovno – vzdelávacieho procesu sa vzdelávať, môže riaditeľ školy použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovno – vzdelávacieho procesu.
Žiak sa umiestni do samostatnej miestnosti pod dozorom pedagogického zamestnanca.
Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, v prípade potreby zdravotnú pomoc alebo políciu. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo ním poverená osoba písomný záznam.
18. Ak žiak poruší ustanovenie týkajúce sa používania mobilných telefónov na vyučovaní a prijíma hovory, telefonuje, odosiela SMS a MMS správy bude mu mobil odobratý / pred odobratím sa mobilný telefón vypne /, následne sa odovzdá riaditeľovi školy. Mobilný telefón si môže vyzdvihnúť zákonný zástupca po osobnom dohovore s RŠ alebo ZRŠ.
Priestupok bude zapísaný do triednej knihy vyučujúcim ktorý mobilný telefón odobral, zároveň vyučujúci informuje tr. učiteľa a mobil odovzdá riaditeľovi školy.
Sankcia: 1. priestupok ………………. pokarhanie tr. učiteľom
2. priestupok ………………. pokarhanie RŠ
3. priestupok ………………. znížená známka zo správania 2 stupňa

Ak žiak počas vyučovania vyhotovuje video alebo audio záznam s použitím mobilného telefónu alebo iného technického prostriedku bude mu udelená znížená známka zo správania 2 stupňa.

Pokiaľ záznam bude sprístupnený ďalším osobám akýmkoľvek spôsobom /napr. osobne alebo prostredníctvom sociálnych sietí,/ bude mu udelená znížená známka zo správania 3 stupňa.

III. Správanie žiakov cez prestávku

1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi druhou a treťou hodinou. Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi triedu a zdržiavaj sa v určených priestoroch.
2. Počas veľkej prestávky nesmieš zostávať v triede, svojvoľne opustiť areál školy, zdržiavať sa v priestore šatňových skriniek.
3. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa sa organizovane vráť do svojej triedy a priprav sa na vyučovaciu hodinu.
4. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne na chodbách a v školskom areáli.
5. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky, prípadne oznám dôvod sporu triednemu učiteľovi.
6. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
7. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
8. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody budú musieť nahradiť tvoji rodičia.
9. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
10. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 9 v škole, prípadne porušuje bod č. 9 v areáli školy, je tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.
11. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
12. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom do odbornej učebni si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.
13. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj.

IV. Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na lavicu.
2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.
3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho zíď do šatne, preobuj sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu.
4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.
6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes do kancelárie školy.

V. Dochádzka žiakov do školy

Uvoľnenie žiaka z vyučovania

Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.
1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zástupca žiaka je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka alebo účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a v štátnej reprezentácii.
2. Neprítomnosť žiaka ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka.
3. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka, ak jeho neprítomnosť na vyučovaní je dlhšia ako tri po sebe nasledujúce dni alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva, alebo je v trvalom styku, na prenosnú chorobu, oznámi to zástupca žiaka ihneď riaditeľovi školy.
4. Písomné ospravedlnenie alebo úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa v deň nástupu dieťaťa do školy.
5. Žiak, ktorý musí odísť pred ukončením vyučovania, hlási to triednemu učiteľovi a vyučujúcemu predmetu, z hodiny ktorého skôr odchádza.
6. Žiak je povinný mať potvrdenie zákonného zástupcu, kedy má byť uvoľnený, aj v prípade lekárskeho vyšetrenia.
7. Ak žiak ochorie alebo mu je nevoľno, neodchádza zo školy sám ani v sprievode žiaka, ale oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu, ktorí privolajú rodičov alebo lekársku pomoc.

VI. Starostlivosť o zovňajšok

1. Do školy prichádzaj čistý a upravený.
2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezúvky si označ menom, prípadne značkou.
3. Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je neprípustné.
4. Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier ) a používaj ho.
5. Pred hodinou pracovného vyučovania, technickej výchovy si obleč pracovný odev.
6. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré máš počas vyučovania

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia tvoji rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.
2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš a odovzdáš ich tej škole, kde skončíš školský rok.

VIII. Povinnosti týždenníkov

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
2. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala a postarajú sa o poriadok v triede.
3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.

IX. Povinnosti žiaka v školskej jedálni

1. Včas si predplať stravné do ŠJ a každý deň pravidelne odoberaj stravu.
2. Prvý stupeň obeduje od 11.10 hod. do 13.30 hod., druhý stupeň od 12.10 hod. do 13.30 hod.( podľa rozvrhu tried )
3. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne vstúpiš len na pokyn dozorkonajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož tašku a vrchný odev a umy si ruky.
4. V jedálni zjedz najprv polievku. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ, včítane ovocia lebo múčnika.
5. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj použitý riad pri okienku a opusti ŠJ.
6. Počas choroby stravovanie v ŠJ nie je prípustné. Žiak sa vyhlási z obedov na príslušný počet dní neprítomnosti v škole. Zákonný zástupca, alebo ním poverená osoba môže odobrať obed v deň ochorenia do obedára.

X. Dochádzka žiakov do školského klubu detí ( ŠKD )

Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do šatne.
Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.
Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
Ranná služba v ŠKD je od 06.15 hod. do 7.15 hod., kedy v sprievode vychovávateľky prejdeš do triedy. ŠKD je v prevádzke do 16.00 hod.
Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku II.

XI. Povinnosti žiakov mimo školy

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v dopravných prostriedkoch.
4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj dopravné predpisy.
5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4. ročníka v zimnom období ( november – marec ) od 19.00 hod., v letnom období ( apríl – október ) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod., v letnom období od 21.00 hod.
6. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.
7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto zakázané.

Režim dňa

V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.
Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.

Vyučovací čas je rozvrhnutý nasledovne:

Hodina Časový interval hodiny Časový interval prestávky
1. 7.30h – 8.15h 8.15h – 8.20h
2. 8.20h – 9.05h 9.05h – 9.25h
3. 9.25h – 10.10h 10.10h – 10.20h
4. 10.20h – 11.05h 11.05h – 11.15h
5. 11.15h – 12.00h 12.00h – 12.05h
6. 12.05h – 12.50h 12.50h -13.20h
7. 13.20h – 14.05h 14.05h – 14.10h
8. 14.10h – 14.55h –––––

Činnosť v ŠKD :
06.15 hod. – 07.15 hod.
11.05 hod.– 16.00 hod.

Záujmová činnosť v CVČ:
13.30 hod. – 15.30 hod.

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť :

• za menšie priestupky napomenutý, alebo pokarhaný triednym učiteľom
• za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy s písomným oznámením rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania.

Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou dňa 23.9.2013

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.