Informácie o klasifikácii a formách vzdelávania – január 2021

Riaditeľ Základnej školy Slobody 2, Poltár oznamuje rodičom žiakov našej školy, že dištančná forma vzdelávania podľa doteraz stanovených pravidiel pokračuje aj na budúci týždeň, t.j. od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021, pre všetkých žiakov školy.
V prípade, že ministerstvo školstva vydá usmernenie súvisiace s výsledkom skríningového testovania na COVID–19, prebiehajúceho počas nastávajúceho víkendu, budeme Vás o zmenách informovať prostredníctvom webového sídla mesta Poltár, webového sídla školy, ako aj prostredníctvom správ v EduPage.

V Poltári dňa 22.01.2021

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy


Dištančné vzdelávanie pokračuje naďalej aj v týždni 18. – 22. 1. 2021


Realizácia priebežného a celkového hodnotenia na Základnej škole Slobody 2, Poltár v školskom roku 2020/2021:

1. stupeň:
Neklasifikované predmety: uznesenie č. 11 z PR zo dňa 14. 9. 2020
Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova, Etická výchova, Náboženská výchova
na vysvedčení sa uvádza absolvoval / neabsolvoval
1. ročník – slovné hodnotenie
2. až 4. ročník – klasifikácia

2. stupeň:
Neklasifikované predmety: uznesenie č. 11 z PR zo dňa 14. 9. 2020
Telesná a športová výchova, Etická výchova, Náboženská výchova
Doplnené po konzultácii s vedúcimi PK: Informatika, Hudobná výchova,
Výtvarná výchova, Technika
na vysvedčení sa uvádza absolvoval / neabsolvoval
5. až 9. ročník – klasifikácia

Špeciálne triedy:
Neklasifikované predmety: uznesenie č. 11 z PR zo dňa 14. 9. 2020
Informatika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova,
Zdravotná telesná výchova, Občianska náuka, Etická výchova
na vysvedčení sa uvádza absolvoval / neabsolvoval
1. až 9. ročník – klasifikácia

V Poltári, dňa 18. 1. 2021

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy


 1. Od 11. 1. 2021 – 15. 1. 2021 bude prebiehať vyučovanie pre žiakov 1. – 9. ročníka a špeciálnych tried dištančnou formou z domu. Od 11.1 do 18.1. 2021 bude vyplácaná zákonnému zástupcovi v prípade potreby pandemická OČR.
 2. Dištančné vzdelávanie v triedach I. stupňa v čase od 11. 1. – 15. 1. 2021 zabezpečujú triedne učiteľky. Vyučuje sa maximálne 3 hodiny denne, čas online vzdelávania určia triedne učiteľky po konzultácii so zákonným zástupcom.
 3. Žiaci 2. stupňa sa budú naďalej vyučovať podľa pravidiel online vzdelávania, ktoré platia od začiatku dištančnej formy vzdelávania s nasledovnými zmenami:
  – TŠV: vyučuje sa online len jedna hodina týždenne, určí vyučujúci TŠV
  – VYV: vyučuje sa len zadaním úlohy, práce, projektu
  – HUV: vyučuje sa len zadaním úlohy, projektu,( napr. posluchu hudobných ukážok)
  – INF: vyučuje sa len zadaním úlohy, práce, projektu
 4. Žiaci, ktorí nemajú doma vhodné technické podmienky na online vzdelávanie, komunikujú s triednym učiteľom/učiteľkou a dohodnú sa na náhradnej forme vzdelávania.
 5. Žiaci 1. – 4. ročníka nastúpia do školy od 18. 1. 2021 a budú sa vzdelávať prezenčne, ak to dovolí epidemiologická situácia, o čom budeme rodičov informovať prostredníctvom webového sídla školy a mesta Poltár. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu, t.j. do 24. 1. 2021.
 6. Žiaci 5. – 9. ročníka budú môcť začať chodiť do školy až po absolvovaní testovania s negatívnym výsledkom žiaka a jedného zákonného zástupcu od 25. 1. 2021.
 7. O mieste a spôsobe testovania Vás budeme včas informovať na našom webovom sídle, alebo prostredníctvom EduPage.
 8. Forma vzdelávania od 25. 1. 2021:
  Na základe percentuálneho podielu počtu otestovaných žiakov II. stupňa rozhodne riaditeľ školy
  o jednotnej forme vzdelávania pre všetkých žiakov v danej triede podľa odporúčania
  ministerstva školstva v manuály „Návrat žiakov do škôl 2021“.
 9. ŠKD – po konzultácii so zriaďovateľom, v týždni od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 nebude v prevádzke.
 10. Polročné hodnotenie a klasifikácia bude do 31. 1. 2021, pre niektorých žiakov s nedostatočným
  množstvom známok pre hodnotenie bude klasifikačné obdobie predĺžené do 31. 3. 2021. Klasifikačná porada prebehne do 29. 1. 2021.
 11. Rozhodnutím ministra školstva sa rušia polročné prázdniny dňa 1. 2. 2021 a Testovanie-5 (Monitor)
  pre žiakov piateho ročníka.
 12. Testovanie-9 (Monitor) pre žiakov deviateho ročníka sa presúva na dátum 9. – 10. 6. 2021.

Tieto podmienky sú platné od 5. 1. 2021 a  budú závisieť od vývoja epidemiologickej situácie. Regionálne podmienky môže upraviť RÚVZ – LC, preto odporúčame, naďalej sledujte pokyny na webovom sídle školy, alebo informácie od triednych učiteľov na EduPage.

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.