Informácie pre rodičov žiakov 1. stupňa po celoplošnom testovaní

Vážení rodičia,
dávame Vám do pozornosti Usmernenie MŠVVaŠ SR pre MŠ a ZŠ zo dňa 27. októbra 2020 a to body 8. a 10., ktoré sa týkajú nástupu žiakov do školy dňa 3. novembra 2020 po celoplošnom testovaní na COVID – 19.

Informácie pre zákonných zástupcov
„Ako postupovať po celoplošnom testovaní na COVID-19“

8.
Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu.

10.
Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID –19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby – priameho vyučovania v škole).

Tlačivo uvedené v bode 8. – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti na stiahnutie:
PDF (1.11.2020)
.

Z uvedeného vyplýva:
Zákonný zástupca žiaka, ktorý nedosiahol 10 rokov, je povinný dňa 3. novembra 2020 ráno pred vstupom žiaka do budovy školy odovzdať triednej učiteľke vyplnené a podpísané tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. /Tlačivo bude k dispozícii a bude ho možné vypísať a podpísať aj pred vstupom do budovy školy, ráno 3. novembra 2020 – len zákonný zástupca./ Bez uvedeného tlačiva nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

Ak žiak dosiahol 10 rokov, zákonný zástupca predloží triednej učiteľke dňa 3. novembra 2020 pred vstupom žiaka do budovy školy certifikát o negatívnom výsledku RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID –19. /Bez uvedeného certifikátu žiakovi nebude umožnený vstup do budovy školy./

V Poltári, dňa 29. 10. 2020

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.