Inkluzívny tím – GDPR

Školský psychológ

Školský psychológ poskytuje odbornú psychologickú starostlivosť v Základnej škole, Slobody 2, Poltár v zmysle § 24 ods. 2 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
Individuálne psychologické intervencie sa realizujú len s informovaným písomným súhlasom zákonného zástupcu a je možné odmietnuť ich bez akýchkoľvek právnych dôsledkov. Poskytovanie odbornej psychologickej starostlivosti ponúka možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických vlastností žiaka a prípadnú identifikáciu možných nežiaducich vplyvov, ako aj návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných a vzdelávacích postupov.
Skupinové aktivity v oblasti prevencie a intervencie (s dôrazom na rozvoj prosociálnych zručností žiakov a eliminovanie sociálno-patologických javov v škole) sú realizované v priestoroch Základnej školy Slobody 2 v Poltári pod vedením školského psychológa a sú poskytované bezplatne – v zmysle §130 ods.11 zákona č. 245/2008 Z.z. Školského zákona.
Osobné údaje sú zisťované a spracúvané v zmysle §11 ods. 6 Školského zákona. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).
Zákonný zástupca si je vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, školský psychológ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu so základnou školou podľa § 8 ods.1, písm. c.) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, podľa §3 zákona č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov, podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj podľa § 11 ods.7 Školského zákona.
Bez písomného súhlasu zákonného zástupcu žiaka nebudú poskytnuté vyššie uvedené osobné údaje iným osobám a po uplynutí lehoty uloženia, ktorá je podľa § 5 ods.3 písm. b.) vyhlášky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, 20 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti, budú skartované a zlikvidované.

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg poskytuje odbornú špeciálno – pedagogickú starostlivosť v Základnej škole, Slobody 2, Poltár v zmysle § 21 ods. 3 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
Individuálne špeciálno-pedagogické intervencie sú poskytované žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s informovaným písomným súhlasom zákonného zástupcu a je možné odmietnuť ich bez akýchkoľvek právnych dôsledkov.
Skupinové špeciálno-pedagogické intervencie sú realizované v priestoroch Základnej školy, Slobody 2 v Poltári pod vedením školského špeciálneho pedagóga a zameriavajú sa na identifikovanie žiakov s možným rizikom výskytu porúch učenia a reedukáciu oslabených čiastkových kognitívnych schopností.
Osobné údaje sú zisťované a spracúvané v zmysle §11 ods. 6 Školského zákona. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).
Zákonný zástupca si je vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Inkluzívny tím – GDPR

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.