Základná škola, Slobody 2, Poltár

Vážení rodičia,

dovoľte mi, aby som Vás privítal na webovej stránke našej školy a oboznámil Vás s našou „Novou“ školou a možnosťami výučby, ktoré ponúka.

Poslaním našej školy je poskytnúť Vám, rodičom, modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a šťastným deťom. Našou snahou je pripraviť našich žiakov na reálny pracovný i osobný život a aktívne riešenie problémov. Každému žiakovi poskytujeme individuálny prístup a orientujeme sa na osobnosť dieťaťa a to nielen v čase vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách v školskom klube detí, alebo pri záujmovej činnosti.

Naša škola disponuje značným množstvom modernej didaktickej techniky, ktorá spestruje vyučovanie a uľahčuje deťom proces učenia. Už od prvého ročníka využívajú žiaci interaktívne tabule s množstvom edukačných programov. Na druhom stupni máme touto technikou vybavené špeciálne učebne na výučbu chémie, fyziky, biológie a cudzích jazykov, ďalšie multimediálne učebne, ktoré sa využívajú na vyučovanie ďalších predmetov.

Značným problémom dnešnej doby je čítanie s porozumením, a preto sme v snahe upevniť u našich žiakov túto kompetenciu vytvorili nový predmet „tvorivé čítanie a písanie“ od tretieho ročníka. Od piateho ročníka je možnosť umiestniť žiaka do športovej triedy, v ktorej je učebný plán posilnený o hodiny telesnej výchovy.

Deťom sa venujeme aj v popoludňajších hodinách v školskom klube detí, alebo v niektorom z množstva záujmových útvarov. Poskytujeme aj ranný školský klub detí už od 06:15 hod. K dispozícii máme aj modernú knižnicu taktiež vybavenú počítačovými zostavami, ktorá je denne žiakom k dispozícii.

Naši žiaci dosahujú pekné výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach. Zapájame sa do projektov a teleprojektov, i internetových súťaží. V zime slúži našim žiakom ľadová plocha za školou.

Vo vzdelávaní nezaostávajú ani naši učitelia, ktorí si neustále doplňujú vzdelanie a rozširujú tak svoje kompetencie, čo ďalej prispieva k skvalitneniu výučby. V rámci svojho vzdelávania boli a sú zapojení aj do celoštátnych vzdelávacích projektov: „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika“,“ Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov na ZŠ“.

Aktivity a prezentácie školy na verejnosti:

  • realizujeme návštevy detí z MŠ v našej škole
  • realizujeme na prvom stupni plavecký výcvik, školu v prírode a na druhom stupni lyžiarsky výcvik
  • naše pravidelné akcie: Prvácka pasovačka, „Halloweensky večer“ , akadémia ku Dňu matiek
  • navštevujeme s kultúrnym programom našich najstarších občanov
  • Noc s Andersenom a rozprávkami

Keďže vieme, že lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť, pozývame Vás do našej „Novej“ školy na návštevu. Príďte sa pozrieť na vyučovanie, oboznámiť sa s priestormi a možnosťami školy, porozprávať sa o tom, čo Vás zaujíma. Naša škola pre Vás otvorená. Pokiaľ sa chcete vopred aj ohlásiť, môžete tak urobiť na tel. čísle +421 (0)47 4111004, alebo mobilnom čísle +421 (0)911 972025.

Radi Vás uvítame.

Veď všetko, čo v našej škole robíme, robíme pre Vaše, naše deti.

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.