Zápis žiakov do prvého ročníka – Základná škola Slobody, Poltár

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva SR vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu sa zápis detí do 1. ročníka v našej škole uskutoční v termíne

15. až 30. apríl 2020 bez účasti detí (najlepšie elektronicky).

Elektronická prihláška

(vyplňujte s diakritikou)

Po vyplnení a odoslaní elektronickej prihlášky Vám na zadaný e-mail doručíme vyplnenú prihlášku. Od tej chvíle ju budeme mať k dispozícii aj my – nepotrebujete si ju teda doma vytlačiť.

V prípade potreby sú ďalšie dokumenty k dispozícii na stiahnutie nižšie – štúdium v zahraničí, odklad povinnej školskej dochádzky, …

My si Vašu prihlášku vytlačíme. Keď ju po ukončení mimoriadnej situácie prídete k nám do školy osobne podpísať, prinesiete na kontrolu Váš občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a poplatok 5€ za zošity pre žiaka 1. ročníka.

Ak zvolíte radšej možnosť papierovej prihlášky, nižšie sú k dispozícii na stiahnutie všetky dokumenty. Vytlačenú a podpísanú prihlášku prinesiete do ZŠ v termíne po 15. 4. 2020 – stretnutie si prosím vopred dohodnite so zástupkyňou školy Mgr. A. Nociarovou, mobil: 0903833274; alebo dokumenty vhoďte do schránky na budove školy. Ak si dokumenty nemáte kde vytlačiť, na vyššie uvedenom telefónnom čísle si prosím dohodnite prevzatie vytlačených dokumentov.

V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa sú rozvedení a dieťa je súdom zverené do opatery jedného z rodičov, je potrebné priniesť kópiu rozhodnutia súdu po ukončení mimoriadnej situácie. Zároveň je dôležité oznámiť všetky skutočnosti týkajúce sa ochrany zvereného dieťaťa.

Pri zdravotnom znevýhodnení dieťaťa pravdivo uveďte v prihláške všetky skutočnosti (alergie, logopédia, epilepsia, diabetes, poruchy učenia, poruchy koncentrácie, poruchy komunikačnej schopnosti a iné závažné).

Ak budete pre Vaše dieťa žiadať odklad povinnej školskej dochádzky, vytlačíte si žiadosť o odklad a elektronickou formou ju zašlete na adresu nociarova@zsslobody.sk, spolu s potvrdením od detského lekára a poradenského centra. Ak si nie ste odkladom istí, pokojne nás kontaktujte.

V odôvodnených prípadoch si môžete telefonicky dohodnúť iný spôsob a čas zápisu u zástupkyne riaditeľa školy pre 1. stupeň, Mgr. A. Nociarovej, mobil: 0903833274; ktorá Vám ochotne poskytne odpovede aj na prípadné ďalšie otázky.

Dieťa môžete zapísať iba do jednej základnej školy.

Zápis sa týka detí narodených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a detí, ktoré mali v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

Príďte medzi nás, radi Vás privítame v našej škole. 😉

Odklad povinnej školskej dochádzky:
Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
Súčasťou žiadosti je: odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Do nultého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorého je predpoklad, že jeho zaradením do nultého ročníka sa jeho vývin vyrovná. Platí že nultý ročník základnej školy je určený len pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. Žiaci zaradení do nultého ročníka musia všetky podmienky uvedené v § 19. ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z. spĺňať súčasne.

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

  • dieťa má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
  • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
  • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
  • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
  • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
  • nie je prirodzene zvedavé, nekladie otázky;
  • je neposedné, netrpezlivé;

Dokumenty na stiahnutie

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.