Zápis žiakov do prvého ročníka – Základná škola Slobody, Poltár

Vážení rodičia,
ziackyblíži sa čas, kedy sa budete rozhodovať, ktorú základnú školu bude navštevovať Vaše dieťa. Dovoľujeme si oboznámiť Vás s našou „Novou“ školou a možnosťami výučby, ktoré u nás ponúkame.

Poslaním našej školy je poskytnúť Vám, rodičom, modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a šťastným deťom. Každému žiakovi poskytujeme individuálny prístup a orientujeme sa na osobnosť dieťaťa a to nielen v čase vyučovania, ale aj po vyučovaní.

Radi Vás privítame na zápise do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční

v piatok 12. 4. 2019 od 12:00 do 19:00 hod.

a v sobotu 13. 4. 2019 od 08:00 do 12:00 hod.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a poplatok 7 € za súpravu zošitov do 1. ročníka.

Naša škola poskytuje žiakom tieto možnosti:

 • ziacivyučovanie cudzích jazykov už od prvého ročníka
 • možnosť pracovať v rôznych záujmových útvaroch
 • ranný školský klub detí od 6.15 hod.
  rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 16:00 hod.
 • obedy a mliečnu desiatu v školskej jedálni
 • centrum voľného času, ktoré sídli v našej škole
 • plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode
 • návštevy divadiel, výlety a exkurzie
 • využitie moderných informačných technológií a výučbových programov vo vyučovacom procese
 • výučbu v multimediálnych učebniach s využitím interaktívnych tabúľ
 • vyučovanie na 1. stupni v triedach vybavených interaktívnymi tabuľami
 • informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke
 • možnosť sebarealizácie žiakov v súťažiach
 • výučbu informatiky v kvalitne vybavených počítačových učebniach
 • výučbu cudzieho jazyka v moderne vybavenej jazykovej učebni s edukačným softvérom
 • výučbu v tabletovej učebni
 • využitie školskej knižnice vybavenej počítačmi s pripojením na internet aj v popoludňajších hodinách
 • spolupráca so špeciálnym pedagógom a školským psychológom
 • špeciálne triedy na 1. aj 2. stupni pre žiakov s poruchami učenia
 • pomoc asistentiek učiteľa pri edukácii integrovaných žiakov

V prípade, že nemôžete prísť na zápis v stanovenom čase, môžeme Vaše dieťa zapísať aj v inom termíne.

Príďte medzi nás, radi Vás v našej škole privítame.

Odklad povinnej školskej dochádzky:
Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
Súčasťou žiadosti je: odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Do nultého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorého je predpoklad, že jeho zaradením do nultého ročníka sa jeho vývin vyrovná. Platí že nultý ročník základnej školy je určený len pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. Žiaci zaradení do nultého ročníka musia všetky podmienky uvedené v § 19. ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z. spĺňať súčasne.

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 • dieťa má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
 • nie je prirodzene zvedavé, nekladie otázky;
 • je neposedné, netrpezlivé;

Dokumenty na stiahnutie:
Pri zápise rodič vypĺňa tlačivá – Dotazník k zápisu a Protokol. Môžete ich priniesť na zápis už vyplnené.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.