Zápis žiakov do prvého ročníka – Základná škola Slobody, Poltár

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva SR vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu sa zápis detí do 1. ročníka v našej škole uskutoční v termíne

1. až 30. apríl 2021 bez účasti detí (najlepšie elektronicky).

Po vyplnení a odoslaní elektronickej prihlášky Vám na zadaný e-mail doručíme vyplnenú prihlášku. Od tej chvíle ju budeme mať k dispozícii aj my – nepotrebujete si ju teda doma vytlačiť. My si Vašu prihlášku vytlačíme.

V termíne do 30. apríla 2021 príďte prosíme k nám do školy osobne prihlášku podpísať a prineste tiež poplatok 6€ za zošity pre žiaka 1. ročníka Poplatok za zošity bude hradený z príspevku MŠVVaŠ SR. Stretnutie si prosíme vopred dohodnite so zástupkyňou školy Mgr. A. Nociarovou, mobil: 0903833274.

V prípade potreby sú ďalšie dokumenty k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Ak zvolíte radšej možnosť papierovej prihlášky, nižšie sú k dispozícii na stiahnutie všetky dokumenty. Vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste do ZŠ v termíne do 30. 4. 2021 – stretnutie si prosíme vopred dohodnite so zástupkyňou školy Mgr. A. Nociarovou, mobil: 0903833274; alebo dokumenty vhoďte do schránky na budove školy. Ak si dokumenty nemáte kde vytlačiť, na vyššie uvedenom telefónnom čísle si prosím dohodnite prevzatie vytlačených dokumentov.

V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa sú rozvedení a dieťa je súdom zverené do opatery jedného z rodičov, je potrebné priniesť kópiu rozhodnutia súdu. Zároveň je dôležité oznámiť všetky skutočnosti týkajúce sa ochrany zvereného dieťaťa.

Pri zdravotnom znevýhodnení dieťaťa pravdivo uveďte v prihláške všetky skutočnosti (alergie, logopédia, epilepsia, diabetes, poruchy učenia, poruchy koncentrácie, poruchy komunikačnej schopnosti a iné závažné).

Dieťa môžete zapísať iba do jednej základnej školy.

Zápis sa týka detí narodených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a detí, ktoré mali v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

Bude ešte možné tento rok využiť možnosť odkladu plnenia školskej dochádzky a dať dieťa do školy o rok neskôr?

Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

Riaditelia ZŠ, nesmú už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roku 2021/2022 rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil v školskom zákone, ale aj podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 01. 01. 2021 už o tejto veci nemajú kompetenciu rozhodovať.

Riaditelia MŠ zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na povinnú školskú dochádzku už nemôžu odporúčať požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ale môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Príďte medzi nás, radi Vás privítame v našej škole. 😉

Dokumenty na stiahnutie

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.