Školský klub detí

Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je i školský klub detí. Pracuje v troch oddeleniach.

Prevádzka ŠKD:
11:10 – 16:30 hod.: príchod žiakov do ŠKD, obed, plánovaná činnosť, odchod žiakov domov

Činnosť v klube je zaujímavá a pestrá, riadi sa školským výchovným poriadkom a plánom práce.
Našou snahou je viesť deti ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, slušnosti, vzájomnej pomoci, empatii, úcte, ale i k radosti z voľne stráveného času.

Plán práce ŠKD: ročný plán ŠKD.

CHCEME SA NAUČIŤ:

  • poznať a pochopiť seba samého
  • dobre komunikovať s inými
  • správne riešiť konflikty
  • brať iných žiakov takých, akí sú, s ich rozdielmi, odlišnosťami, chybami a nedostatkami
  • pomáhať iným, slabším
  • naučiť sa pracovať v tíme, spolupracovať s ostatnými
  • pochopiť svoje správanie a správanie iných
  • príjemne aj užitočne tráviť voľný čas

Podmienkou členstva v ŠKD je podanie žiadosti o prijatie do ŠKD, zaplatenie príspevku na činnosť detí a dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD. Žiadame rodičov informovať ZŠ o neprítomnosti detí v ŠKD prostredníctvom oznámenia o neprítomnosti v ŠKD. Všetky dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie v časti Školský klub detí » Dokumenty, tlačivá – ŠKD.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.