Výchovné a kariérne poradenstvo

„Cieľom je identifikovať to, v čom si dobrý, čo ti robí radosť a čo navyše dá niečo aj ostatným. Keď sa tomu venuješ, máš viac sebavedomia, lebo cítiš, že tvoj pobyt na svete má zmysel. Šťastie potom bude už len následkom.“ Francesc Miralles

Výchovná poradkyňa: PhDr. Zdenka Obrtalová
Konzultačné hodiny: Streda: 13.00 hod. – 15.00 hod. (podľa potreby a dohody aj v inom čase – odporúčam vopred si dohodnúť termín stretnutia)
Pre žiakov podľa potreby počas školského dňa
Kontakt: obrtalova@zsslobody.sk
Miestnosť výchovného poradcu sa nachádza na poschodí č. dverí 64

V zmysle § 134 zákona 245/2008(školský zákon)
Výchovné poradenstvo:

(1) Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách podľa § 27 ods. 2 písm. b) až g) a v školských zariadeniach podľa § 112 ods. 1 písm. b), § 113 písm. c) prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.

(2) Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.

(3) Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

(4) Odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytuje poradenské zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti.

Hlavné úlohy výchovného poradenstva
Poradenská činnosť konzultačná činnosť a koordinačná činnosť zameraná na:

  • sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,
  • poskytuje žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy informácie o činnosti zariadení výchovného poradenstva a možnostiach využívania ich odborných služieb,
  • poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom, poskytuje vedeniu školy návrhy a odporučenia, ktoré sa týkajú výchovy, vzdelávania, prevencie a nápravy problémov jednotlivých žiakov,
  • výchovný poradca poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach, možnostiach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania,
  • informuje rodičov o prijímacom konaní,
  • pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

V prípade záujmu rodičov o diagnostiku Profesijnej orientácie a voľby povolania svojho dieťaťa sa môžete obrátiť na:

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
https://www.cpppap-lc.sk/materialy_cpppap_lucenec.html (zložka: Základné školy – Kariérové poradenstvo)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/433 23 00
• Pracovisko: Poltár, Železničná 9 Tel.: 047/42 22 370
• Pracovisko: Lučenec, Dr. Herza 8 Tel.: 047/43 33 800

Metodické a podporné materiály
Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

Mapa regionálneho školstva: http://mapaskol.iedu.sk/

Zoznamy a informácie o SŠ: http://www.stredneskoly.sk/ , http://www.strednapremna.sk

Systém duálneho vzdelávania: https://www.siov.sk http://www.dualnysystem.sk/

Rozvoj stredného odborného vzdelávania – zamestnávatelia zapojení do duálneho vzdelávania: http://www.potrebyovp.sk/

Komplexný poradenský systém VÚDPaP: https://www.komposyt.sk/

Školské výpočtové stredisko: https://www.svs.edu.sk/

Zoznam pracovných pozícii: http://www.pozicie.sk/

Štúdium v zahraničí: www.saia.sk.

Online videoknižnica povolaní čoRobím – neziskový sektor (partneri napr. Profesia.sk, Platy.sk, VÚDPaP): • možnosť testovania Spoznaj svoju profesiu (test navrhnutý v spolupráci s VÚDPaP), • dostupné na www.corobim.sk.

Zoznam pracovných pozícií: www.pozicie.sk

Skôr ako sa rozhodneš, preštuduj si aj nasledovné stránky:

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-17

http://icm.sk/subory/Brozura_clovece_nestrat_sa.pdf

Spolupracujeme aj s Regionálnym centrom kariéry Poltár:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.