Zápis žiakov do prvého ročníka – Základná škola Slobody, Poltár

Milí rodičia, zápis detí do 1. ročníka sa v našej škole uskutoční v termíne

21. až 30. apríla 2023, kombinovanou formou.

Osobne Vás a budúcich prváčikov veľmi radi privítame
v piatok 21. apríla v čase 12.00-19.00 hod.
a v sobotu 22. apríla v čase 8.00-12.00 hod.

Prosíme Vás, prineste si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Okrem toho máte možnosť prihlásiť Vášho prváčika prostredníctvom online formulára – Elektronickej prihlášky kedykoľvek, až do 30. apríla. Tento formulár prosíme vyplňte aj v prípade, že prídete na zápis osobne. My si Vaše dokumenty vytlačíme a zjednodušíme si tak prácu pri osobnom stretnutí.

Po vyplnení a odoslaní elektronickej prihlášky Vám na zadaný e-mail doručíme vyplnenú prihlášku. Od tej chvíle ju budeme mať k dispozícii aj my – nepotrebujete si ju teda doma vytlačiť. My si Vašu prihlášku vytlačíme.

Ak sa Vám nepodarí prísť na zápis 21. a 22. apríla, po telefonickej dohode prídete k nám do školy osobne prihlášku podpísať. Stretnutie si prosíme vopred dohodnite s tajomníčkou školy p. G. Kočišovou, mobil: 0910 558 669.

Poplatok za zošity bude hradený z príspevku MŠVVaŠ SR.

Ak zvolíte radšej možnosť papierovej prihlášky, nižšie sú k dispozícii na stiahnutie všetky potrebné dokumenty. Vytlačenú a podpísanú prihlášku prosíme prineste do ZŠ v termíne do 30. 4. 2023 – stretnutie si prosíme vopred dohodnite s tajomníčkou školy p. G. Kočišovou, mobil: 0910 558 669; prípadne dokumenty vhoďte do schránky na budove školy. Ak si dokumenty nemáte kde vytlačiť, na vyššie uvedenom telefónnom čísle si prosím dohodnite prevzatie vytlačených dokumentov.

V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa sú rozvedení a dieťa je súdom zverené do opatery jedného z rodičov, je potrebné priniesť tiež kópiu rozhodnutia súdu. Zároveň je dôležité oznámiť všetky skutočnosti týkajúce sa ochrany zvereného dieťaťa.

Pri zdravotnom znevýhodnení dieťaťa pravdivo uveďte v prihláške všetky skutočnosti (alergie, logopédia, epilepsia, diabetes, poruchy učenia, poruchy koncentrácie, poruchy komunikačnej schopnosti a iné závažné).

Dieťa môžete zapísať iba do jednej základnej školy.

Zápis sa týka detí narodených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a detí, ktoré mali v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

Bude ešte možné tento rok využiť možnosť odkladu plnenia školskej dochádzky a dať dieťa do školy o rok neskôr?

Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

Riaditelia ZŠ, nesmú už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roku 2021/2022 rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil v školskom zákone, ale aj podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 01. 01. 2021 už o tejto veci nemajú kompetenciu rozhodovať.

Riaditelia MŠ zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na povinnú školskú dochádzku už nemôžu odporúčať požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ale môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Príďte medzi nás, radi Vás privítame v našej škole. 😉

Dokumenty na stiahnutie:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.