Školský psychológ a jeho úloha v škole

Škola je miesto, kde chlapci a dievčatá trávia významnú časť dňa, miesto, kde nie len získavajú nové vedomosti a osvojujú si nové zručnosti, ale kde sa vyvíja aj ich osobnosť, upevňuje sa ich charakter, rozvíjajú sa talenty a budujú sociálne väzby. Schopnosť prispôsobiť sa, primerane zvládať fungovanie v skupine a nároky štúdia, no súčasne si zachovať jedinečnosť svojej osobnosti je veľakrát úloha náročná, obzvlášť v citlivom veku detstva a pubescencie.

Školský psychológ je jedným členom z tímu, ktorý sa zameriava na zlepšovanie sociálnej klímy školy, s cieľom eliminovať výskyt sociálno-patologických javov v školskom prostredí a zvyšovať prežívanie subjektívnej pohody tak žiakov, ako aj pedagógov. Školský psychológ pracuje so žiakmi na 1. a 2. stupni základnej školy individuálnou aj skupinovou formou, v závislosti od charakteru riešených ťažkostí.

Kedy je možné hľadať pomoc u školského psychológa:

 • ak má žiak ťažkosti adaptovať sa v školskom prostredí (odmieta chodiť do školy, citlivo reaguje na odlúčenie od blízkych osôb, ráno pred príchodom do školy sa u dieťaťa pravidelne objavujú psychosomatické prejavy – bolesti brucha, zvracanie, nechuť do jedla; má ťažkosti začleniť sa do kolektívu, nájsť si priateľov, …),
 • ak má žiak úzkostné prejavy (má strach zo školy, z učiteľov, zo spolužiakov, pri skúšaní prežíva trému, ktorá mu bráni podávať adekvátny výkon, …),
 • ak má žiak ťažkosti v učení (z dôvodu nízkej motivácie k učeniu, nedostatočných organizačných schopností potrebných pre prípravu na vyučovanie, oslabenej pozornosti, oslabených vôľových vlastností a hodnotovej orientácie, …),
 • ak má žiak osobnostné ťažkosti, ktoré mu bránia zvládať nároky štúdia (nízke sebavedomie a sebaúcta, sociálna izolácia, prejavy sebapoškodzovania, prejavy pervazívnej vývinovej poruchy, …),
 • ak sa u žiaka prejavujú ťažkosti v správaní (agresivita, konfliktné vzťahy s rovesníkmi, nerešpektovanie autorít, nerešpektovanie pravidiel školy, …),
 • ak je podozrenie na prítomnosť šikanovania v školskom prostredí.

Podmienky psychologickej starostlivosti:

 • o poskytnutie psychologickej intervencie môže požiadať pedagóg, zákonný zástupca, resp. samotný žiak,
 • školský psychológ poskytuje psychologickú starostlivosť žiakovi len s písomným súhlasom zákonného zástupcu,
 • rozsah psychologických služieb sa pohybuje od jednorazovej krízovej intervencie po dlhodobú intervenciu, v závislosti od riešeného problému,
 • psychologická starostlivosť sa realizuje v priestore školy a bezplatne,
 • školský psychológ sa pri svojej práci riadi Etickým kódexom školského psychológa a informácie, ktoré pri svojej práci získa majú dôverný charakter!

V rámci individuálnej a skupinovej práce so žiakmi sa školský psychológ zameriava na orientačnú psychologickú diagnostiku ich všeobecných rozumových schopností, čiastkových kognitívnych funkcií, osobnostných charakteristík a diagnostiku vzťahov v malej sociálnej skupine (t. j. v triede), individuálne psychologické poradenstvo pre žiakov, pedagógov a rodičov a preventívnu činnosť prostredníctvom skupinových aktivít v triedach. Pri svojej práci využíva metódy arteterapie, muzikoterapie, hrovej terapie a relaxačných techník. V prípade potreby školský psychológ aktívne spolupracuje s inými odborníkmi a inštitúciami (CPPPaP, CŠPP, pedopsychiater, neurológ, špeciálny pedagóg, …).

Kedy môže psychologická starostlivosť prispieť k osobnému rastu žiakov:

 • ak si žiak uvedomuje svoje ťažkosti (resp. si ich v priebehu psychologickej starostlivosti uvedomí) a je ochotný ich riešiť,
 • ak si žiak vytvorí vzťah dôvery so školským psychológom,
 • ak rodič a učiteľ aktívne spolupracuje pri riešení ťažkostí dieťaťa,
 • ak sa rešpektuje dôverný charakter psychologických intervencií a každý účastník procesu sa cíti bezpečne,
 • ak je rešpektovaná osobnosť a svetonázor všetkých účastníkov psychologického procesu.

„Niekedy som sa pýtal: Ako môžem vyliečiť alebo zmeniť tohto človeka? Dnes by som túto otázku položil inak: Ako môžem vytvoriť vzťah, ktorý tento človek môže využiť pre svoj osobný vzťah?“

Carl Rogers

Kontakt:
PhDr. Gabriela Škrabáková, skrabakova@zsslobody.sk
konzultačné hodiny: streda 13:00-15:00

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.