Školský špeciálny pedagóg a jeho využitie v praxi

„Inklúzia“ – v ideálnej spoločnosti sa v praxi odzrkadlí na tom, že v bežnej základnej škole chodia do jednej triedy nielen deti intaktné, ale i deti znevýhodnené. Učiteľ vie, ako sa k nim priblížiť, ako bez problémov zvládnuť hodinu a samozrejme, k dispozícii má i asistentov učiteľa, školského špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu.

„Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby žiakom (i rodičom) účinne pomohol a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti…“

Školský špeciálny pedagóg v našej ZŠ Slobody Poltár:

 • Pracuje so žiakmi, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie – napríklad poruchy učenia, poruchy pozornosti, narušenú komunikačnú schopnosť, alebo iné ťažkosti, ktoré im sťažujú proces vyučovania
 • s týmito žiakmi pracujú počas vyučovacích hodín pedagogickí asistenti, ktorí im umožňujú ľahšie zvládať nároky školy
 • špeciálny pedagóg má na starosti individuálnu intervenciu a reedukáciu
 • cielenými cvičeniami sa snaží tieto ťažkosti napraviť.

Pod pojmom ťažkosti rozumieme:

Narušenie čiastkových funkcií v oblasti taktilného vnímania, jemnej a hrubej motoriky, senzomotoriky, sluchového a zrakového vnímania, priestorovej orientácie, pozornosti, pamäti, seriality a intermodality, ktoré sa podieľajú na celkovom procese učenia teda aj písania, čítania, počítania a pod.

So žiakmi školský špeciálny pedagóg pracuje aj osobitne:

 • So žiakmi pracuje počas výchovných predmetov, prípadne cez voliteľné predmety
 • so žiakmi precvičuje čiastkové funkcie, ktoré im robia problémy a to na základe diagnostických vyšetrení
 • okrem toho si žiaci precvičujú a upevňujú učivo
 • cvičenia sú realizované formou hier
 • cvičenia je potrebné precvičovať systematicky a neustále.

Do procesu svojej práce zapája aj rodičov:

 • Poskytuje materiály pre rodičov, aby vedeli, ako môžu svojim deťom pomôcť
 • keď má rodič záujem pracovať s dieťaťom a pomôcť mu, špeciálny pedagóg vysvetlí, že čo a ako má rodič robiť a pravidelne to s ním konzultuje.

Výsledkom aktívnej práce
– Najlepšie výsledky, alebo zlepšenia sú z odborného hľadiska pozorované u žiakov, u ktorých sa do procesu reedukácie zapoja aj rodičia
– výsledkom je zlepšenie nie len v oblasti učenia, ale aj v oblasti kognitívnych, senzomotorických a sociálnych oblastí žiakov.

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

Práca so žiakmi
Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami.
Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú.
Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.
Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy.

Dodržiavame zásady špeciálno-pedagogickej intervencie
Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

Frekvencia cvičení:

 • Žiaci chodia ku špeciálnemu pedagógovi 1-krát za 2 týždne
 • špeciálny pedagóg usmerňuje triednych učiteľov pri špecifických problémoch
 • podľa potreby pracuje školský špeciálny pedagóg so začlenenými žiakmi priamo v triede, realizuje náčuvy (pozorovania začlenených žiakov v ich prirodzenom školskom prostredí, t. j. v triede)
 • podľa potreby a dohody s vyučujúcimi pracuje aj so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami (ktorí neboli začlenení), majú diagnostikovanú predikciu VPU.

Pri práci využívame pomôcky napr:

 • Čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina
 • následnosť, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové dominá)
 • rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy, prevliekačky, písanie do piesku
 • jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči, nástenky s gramatickými pravidlami, programy na PC realizované na notebooku aj PC
 • pomôcky zamerané na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.

Obsah jednotlivých cvičení je vyberaný z odbornej a časopiseckej literatúry, internetu i z odborno-metodického materiálu „Poruchy učenia a správania“, Sindelár, Raabe a iné.

Špeciálnopedagogická intervencia je podriadená súčasným požiadavkám Testovania 9, Testovania 5. Je zameraná hlavne na čítanie s porozumením, na kvantitatívnu stránku písomného prejavu a na zlepšovanie procesov v oblasti matematických zručností a návykov.

Práca s rodičmi

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby.
Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.
Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Práca s učiteľmi a výchovným poradcom

Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP.

S triednymi a predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a pri vypracovaní IVVP. Triednemu učiteľovi je spolu s výchovným poradcom nápomocný pri odborných a individuálnych konzultáciách s rodičmi.
Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na oblasť správania a na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb
Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP, SCŠPP a CŠPP. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP, SCŠPP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy i rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi.

Každý začlenený (integrovaný) žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti.

Špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje rodičov a učiteľov:

 • V oblasti prístupu ku komunikácii so žiakom a pri vykonávaní cvičení podľa inštrukcií
 • snaží sa čo najviac zaangažovať do spolupráce rodičov žiaka, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia
 • pri svojej práci využíva podľa potreby rôzne pomôcky, obrázky a hravé prostriedky, vlastné testy, pracuje s odbornou literatúrou.

Formy spolupráce:

Učitelia, výchovná poradkyňa, špeciálna pedagogička a pedagogické asistentky na škole tvoria tím rovnocenných odborníkov.

Špeciálny pedagóg úzko spolupracuje s:

 • Rodičmi dieťaťa
 • so psychológom, špeciálnym pedagógom a inými odbornými zamestnancami z CPPPaP, SCŠPP, CŠPP
 • s metodickými orgánmi (MZ, PK)
 • s vedením školy a so všetkými pedagógmi a pedagogickými asistentmi.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať našu školskú špeciálnu pedagogičku PhDr. Zdenku Obrtalovú napr. na obrtalova@zsslobody.sk.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.