Manuál k nástupu žiakov 1. stupňa a špeciálnych tried od 22. 2. 2021

Vyučovanie prebieha podľa stanoveného rozvrhu tried.
V prevádzke je aj ŠKD a ZŠS-ŠJ, podľa prihlásenia poskytuje desiatu aj obed.

Podmienky pri nástupe 22. 2. 2021:

  • zákonný zástupca odovzdá triednej učiteľke vyplnené a podpísané tlačivo “Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov“ príloha č. 11a /tlačivo je dostupné na webovom sídle školy, ministerstva školstva, bude možné ho vyplniť aj priamo pri nástupe dieťaťa pred vstupom do školy/, (DOCX; PDF)
  • zákonný zástupca musí mať negatívny antigénový test, RT-PCR test, nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimkách, ktorý predloží k nahliadnutiu triednej učiteľke osobne, alebo ho priloží ako prílohu k čestnému vyhláseniu,
  • zákonný zástupca skontroluje ráno zdravotný stav svojho dieťaťa, zabezpečí dve rúška, hygienické vreckovky.

Vstup do budovy:

  • budova školy bude otvorená od 07:00 hod.
  • 1. a 2. ročník + ŠPT A,B – vedľajší vchod
  • 3. a 4. ročník – hlavný vchod

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.