Moderné vyučovanie prírodovedných predmetov na našej škole vďaka projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.
Realizácia tohto projektu je na našej škole zabezpečená a prebieha na niektorých prírodovedných predmetoch, ako sú: biológia, fyzika, geografia, informatika, matematika. Učitelia týchto predmetov vyučujú svoj predmet podľa vytvorených metodík, v ktorých uplatňujú inovatívne edukačné metódy napríklad: objavné a heuristické vyučovanie, skupinové a kooperatívne vyučovanie, vyučovanie v prírode a zážitkové vyučovanie, pričom sa na vyučovacích hodinách samozrejme uplatňujú aj prvky počítačovo – informačné.
Vyučovanie témy Ako sa mení les v predmete biológia v 5. ročníku, môže prebiehať aj vonku, v prírode, v našom školskom ovocnom sade. Každá dvojica alebo trojica žiakov bude pravidelne chodiť raz mesačne do školského sadu a merať prírastok dreva na svojom strome. Údaje si budú zapisovať do tabuliek. Plastelínu využili na tvorenie odtlačkov kôry pri pozorovaní jej štruktúry na stromoch alebo na odtláčanie púčikov.

PaedDr. P. Kostka

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.