Testovanie žiakov 5. ročníka, 23. 11. 2016 – informácie pre rodičov

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ, Testovanie 5–2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Testovanie sa uskutoční v papierovej a na niektorých školách aj v elektronickej forme. T5-2016 elektronickou formou absolvujú vybraní žiaci tzv. certifikačných ZŠ, ktoré boli zapojené do projektu “Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania”. Žiaci budú mať možnosť si vopred vyskúšať testy v elektronickom prostredí.

Základné informácie o Testovaní 5-2016 v školskom roku 2016/17:
Špecifikácia testu z MAT: MAT T5-2016
Špecifikácia testu zo SJL: SJL T5-2016
Výsledky testovania T5 – 2015: Výsledky T5 – 2015

 

Informácie pre rodičov žiakov so zdravotným znevýhodnením
o úpravách podmienok pri testovaní žiakov 5. ročníka

Žiaci so ZZ majú upravené podmienky na vykonanie T5-2016. Úpravy zahŕňajú špecificky upravené testové zošity, pričom na titulnom liste každého testu pre žiakov so ZZ je označený druh postihnutia a skupina obmedzenia v zmysle nahlásených údajov o žiakovi.

Podľa upravených podmienok môže testovanie vykonať žiak:

  1. špeciálnej školy,
  2. špeciálnej triedy v základnej škole,
  3. základnej školy vzdelávaný v triede spolu s ostatnými žiakmi školy podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

Účasť žiakov 5. ročníka ZŠ so ZZ na celoslovenskom testovaní:

  • žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu sa do testovania zapájajú,
  • žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú,
  • žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú dobrovoľne a testovania sa zúčastnia v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

Úpravy testov sa vzťahujú na žiakov so ZZ, ktorí spĺňajú podmienky a majú nasledovné druhy ZZ:
a) vývinové poruchy učenia (VPU),
b) narušená komunikačná schopnosť (NKS),
c) telesné postihnutie (TP),
d) zrakové postihnutie (ZP), – u slabozrakého žiaka sa uvádza, ak je to potrebné, aj veľkosť písma (14 – 26 a viac), ktorú používal bežne pri práci s textom vo vyučovacom procese, – u nevidiaceho žiaka uveďte formu testu v Braillovom písme,
e) sluchové postihnutie (SP),
f) autizmus (AUT),
g) chorí a zdravotne oslabení (CH – ZO),
h) porucha aktivity a pozornosti, porucha správania (PAaP, PS),
i) viacnásobné postihnutie (VIAC) – u žiaka s viacnásobným postihnutím označte primárne postihnutie.

Skupinu obmedzenia určí vyučujúci testovaného predmetu spolu s triednym učiteľom, školským špeciálnym pedagógom, školským psychológom (v prípade, že je na škole), resp. výchovným poradcom.

Žiaci sa do skupín nezaraďujú podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska, ale podľa miery obmedzenia pri práci s testom nasledovne:

1. skupina obmedzenia
Žiak zaradený do 1. skupiny obmedzenia má predĺžený čas, používa kompenzačné pomôcky (technické, vyučovacie). Všetci žiaci si svoje odpovede zapisujú priamo do testu a následne ich samostatne prepíšu do OH. S upravenými testami po formálnej stránke pracuje žiak s PAaP, PS, CH-ZO. S upravenými testami po formálnej aj obsahovej stránke pracuje iba žiak so SP, ZP, TP, VPU, s AUT a NKS. Žiak nemá k dispozícii asistenta učiteľa, tlmočníka alebo špeciálneho pedagóga.

2. skupina obmedzenia
Žiak zaradený do 2. skupiny obmedzenia pracuje s upravenými testami po formálnej a obsahovej stránke, má predĺžený čas, používa kompenzačné pomôcky. Svoje odpovede priamo do testov zapisuje žiak s TP a PAaP. Nevidiaci a slabozrakí žiaci svoje odpovede zapisujú priamo na papiere, ktoré sú označené menom žiaka, kódom testovanej skupiny a pečiatkou školy. Odpovede žiakov s týmito postihnutiami prepíšu do OH asistenti učiteľa. Žiaci s ostatnými druhmi postihnutia svoje odpovede zapisujú priamo do testu a následne si ich prepíšu do OH. Žiak v 2. skupine obmedzenia má k dispozícii asistenta učiteľa, tlmočníka alebo špeciálneho pedagóga.

Predĺžený čas
Žiaci so ZZ potrebujú na vypracovanie úloh podstatne dlhší čas ako intaktní žiaci s rovnakými schopnosťami. Pracovné tempo žiakov so ZZ je výrazne pomalšie. Spomalenie rýchlosti pracovného tempa vyplýva z odlišného spôsobu vnímania informácií z vonkajšieho prostredia, z odlišného spôsobu podávania výstupu z riešenia úloh a z väčšej fyzickej a psychickej záťaže. Obmedzenia, ktoré jednotlivé postihnutia prinášajú, sa týkajú spôsobu, akým žiaci úlohy dokážu formálne spracovať – t. j. zmyslového vnímania informácií, ich postupného začlenenia do procesu riešenia. Na vyrovnanie tohto obmedzenia slúži primerané predĺženie času, v ktorom žiak rieši test. Počas predĺženého času je možné vykonať krátke prestávky z psychohygienického hľadiska, ktoré usmerňuje administrátor. Predĺženie pracovného času je potrebné aj preto, že niektoré testy sú zadávané v odlišnom formáte, napr. v bodovom písme alebo zväčšenom písme. Rovnako aj zápis riešenia úloh v teste niektorých žiakov, ktorý sa uskutočňuje do samotného testu z dôvodu narušenej jemnej motoriky.

Formálne úpravy sa týkajú zväčšenia písma podľa individuálnych potrieb zrakovo postihnutých žiakov (veľkosť písma 14 – 26 a viac), prípadne pre nevidiacich žiakov sa test spracováva do Braillovho (bodového) písma. Pre jednoduchšiu orientáciu v teste členíme text a zadanie, zvýrazňujeme kľúčové slová v zadaní a žiakom umožňujeme vypracovať test v predĺženom čase. Žiaci môžu používať kompenzačné pomôcky a v prípade potreby je zabezpečená prítomnosť asistenta učiteľa, tlmočníka alebo špeciálneho pedagóga (platí len pre žiakov 2. skupiny obmedzenia).

Obsahové úpravy sú náročné, pretože je potrebné zachovať obsah úloh (cieľ úloh). Obsah testov zostáva porovnateľný s obsahom testov pre intaktných žiakov. Žiaci so sluchovým (SP), zrakovým (ZP), telesným postihnutím (TP), s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), s autizmom (AUT) a s vývinovými poruchami učenia (VPU) majú z dôvodu zdravotného postihnutia úlohy obsahovo modifikované. Úlohy môžu byť preformulované alebo nahradené novými úlohami, pričom je zachovaná obťažnosť a obsahová špecifikácia testu.

Kompenzačné pomôcky
Žiaci so ZZ majú možnosť využívať kompenzačné pomôcky, ktoré čiastočne vyrovnávajú ich obmedzenie a pomáhajú im prekonať prekážky. Kompenzačné pomôcky môžu byť: 1. technické, 2. vyučovacie. Medzi technické pomôcky patria: optické prístroje, osvetlenie, polohovacie ležadlá, polohovacia lavica, Pichtov písací stroj, PC, kalkulačka. Medzi vyučovacie pomôcky patria: výkladový slovník, synonymický slovník a pomôcky, ktoré žiak bežne používa pri písaní písomných prác.

Istú formu kompenzácie pre žiakov zaradených do 2. skupiny obmedzenia poskytuje asistent učiteľa, tlmočník alebo špeciálny pedagóg, ktorý pomáha pri orientácii v testovacom zošite, pri zápise odpovedí žiaka, pri prečítaní ukážky, resp. zadania úloh, pri manipulácii s pomôckami, pri príchode/odchode do/z učebne, pri tlmočení inštrukcií súvisiacich so zadaním úlohy. V žiadnom prípade nezasahuje do samotného riešenia úloh a nekomentuje správnosť a nesprávnosť odpovedí.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.