Nový krúžok na našej škole: Mladý výskumník

Program „Skúmaj okolie“ patrí do rodiny projektov, ktoré sa prostredníctvom občianskej vedy (citizen science) snažia zapojiť verejnosť do výskumov životného prostredia, aby tak zvýšili povedomie o jeho stave a problémoch. Ponúka učiteľom prírodných vied platformu, na ktorej môžu so žiakmi zdieľať výsledky svojich meraní, porovnávať ich s výsledkami meraní žiakov iných škôl a hľadať tak odpovede na vlastné výskumné otázky. Poskytuje nielen metodickú podporu k využitiu výskumne ladenej koncepcie vzdelávania v ekologických témach v školskej aj záujmovej činnosti, ale aj priamu materiálnu podporu v podobe balíčka meracích zariadení a jednoduchých pomôcok.

Ako konkrétne projekt prebieha?

Vybraní učitelia z 15-tich základných škôl z celého Slovenska najprv absolvovali školenie k vedeniu záujmového krúžku, ktorý je orientovaný na skúmanie ich okolia – najmä na hydrologické a meteorologické merania. V rámci tohto krúžku žiaci realizujú merania a ich výsledky vkladajú do systému na internet, kde sa evidujú. Žiaci sa tak nielenže môžu vrátiť ku svojim predošlým meraniam a „vidieť ich pokope“, môžu sa pozrieť aj na merania ostatných škôl, nachádzať v nich zaujímavé vzory, porovnávať ich so svojimi údajmi. Môžu sa tak na školu s podobnými alebo výrazne odlišnými dátami nakontaktovať a spoločne riešiť otázky, ktoré z ich meraní vyplývajú. Na konci školského roka na spoločnej konferencii prezentujú závery svojich výskumov. Toto stretnutie bude prebiehať v mesiaci máj alebo jún na Fakulte prírodných vied v Banskej Bystrici.

Čo projekt poskytuje zapojenej základnej škole?

Základný balíček meracích zariadení, ktoré sú potrebné ku skúmaniu okolia prostredníctvom vypracovávania protokolov, obsahuje: klinometer, ručný digitálny pH meter, ručný digitálny konduktometer, pásiky na meranie obsahu dusičnanov, kvapalinový min./max. teplomer (ovzdušie), kľúč na určovanie oblakov, analogickú meteostanicu.

Čo sledujeme, skúmame a pozorujeme v tomto projekte?

Fyzikálne a chemické vlastnosti vody
Voda je jednou z najdôležitejších látok na Zemi, umožňuje život, tvorí 50-90% hmotnosti tiel živých organizmov, hrá kľúčovú rolu pri formovaní počasia a ovplyvňuje povrch planéty prostredníctvom erózie. Meraním vlastností vody získame základné informácie o jej kvalite, o podmienkach pre život vodných rastlín, znečistení. Porozumieme tak lepšie procesom, ktoré vo vode prebiehajú a to prostredníctvom objektivizovaných meraní. Venovať sa budeme meraniam teploty ale aj množstvu rozpustených látok vo vode, ktoré budeme skúmať nepriamo, prostredníctvom konduktivity vody. Zistíme, či sa na rôznych stanovištiach mení pH vôd aj obsah dusičnanov a odsledujeme vývoj týchto parametrov v čase. Naše odberné miesto sa nachádza v mestskej časti Zelené medzi mostami.

Hydrológia – bioindikácia
Okrem sledovania fyzikálno-chemických vlastností vody sú vhodnými ukazovateľmi kvality vôd aj vodné bezstavovce. Pri skúmaní vodných bezstavovcov budeme hľadať vzťahy medzi ich výskytom a ostatnými faktormi. Lupou a voľným okom budeme pozorovať larvy hmyzu, žijúceho v dospelosti nad hladinou, ale aj kôrovce, mäkkýše či pijavice. Určenie množstva rôznych druhov jednotlivých skupín bezstavovcov nám poskytne informácie pre výpočet kvality vody podľa vzorca. Vedci totiž často používajú rôzne vzorce k tomu, aby lepšie porozumeli ekológii stanovišťa.

Meteorológia
Pomocou meteorologických pozorovaní získavame informácie o počasí a podnebí vo svojom okolí aj v iných častiach sveta. Aj keď oficiálne meteorologické stanice dodávajú do databáz veľké množstvo dát, existujú oblasti, kde majú vedci k dispozícii len základné informácie. Naviac sa zrážky a teploty menia na krátkych vzdialenostiach a miestne podmienky majú na priebeh počasia veľký vplyv. Pomocou meteorologických meraní budeme sledovať teplotné zmeny v priebehu roka a porovnávať ich na rôznych územiach, ale zameriame sa aj na rozbor množstva a zloženia atmosférických zrážok. Pozorovania zameriame aj na oblačnosť a namerané dáta budeme zdieľať v celosvetovej databáze, ktorá sa snaží o lepšiu interpretáciu satelitných snímok oblačnosti.

Foto a text: PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.