Deviataci si overili vedomosti v celoslovenskom testovaní – 5. 4. 2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2017) sa uskutočnilo dnes na 1 437 základných školách. Z toho bolo 1 302 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 134 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Cieľom testovania bolo overiť výstupné vedomosti deviatakov po ukončení 2. stupňa základnej školy a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium.

Na testovanie T9-2017 bolo prihlásených 37 356 žiakov, 34 930 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 406 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 20 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Prihlásených bolo aj 3 135 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,4 % z celkového počtu testovaných deviatakov) a 515 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (1,4 % z celkového počtu testovaných deviatakov). Starostlivosť školského špeciálneho pedagóga bola zabezpečená na 594 plnoorganizovaných ZŠ (41,3 % z celkového počtu ZŠ).

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podobne, ako tomu bolo aj minulý rok, umožnil žiakom na vybraných certifikačných školách absolvovať celoslovenské testovanie elektronickou formou. Jednou z výhod elektronickej formy testovania je okamžitá spätná väzba žiakovi o jeho predbežných výsledkoch.

Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Test z matematiky obsahoval 20 úloh, test zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry obsahoval 25 úloh, z toho 20 úloh viažucich sa na východiskový text. Testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry obsahovali 20 úloh, z toho 15 úloh viažucich sa na východiskový text.

Objektívnosť priebehu testovania bola zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol prítomný na škole počas celého procesu Testovania 9, t. j. od rozbalenia zásielky až po zabalenie kompletnej spätnej zásielky s odpoveďovými hárkami do bezpečnostných obálok testovaných žiakov. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9-2017 vykonávala na vybraných základných školách aj Štátna školská inšpekcia.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok). Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutoční vo vybraných školách krajských miest, ktoré určí príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v spolupráci s NÚCEM.

(SkolskyServis.sk)

Fotogaléria z Testovania 9 na našej škole:

Mgr. M. Sihelský

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.