Informácie v súvislosti s otvorením školy od 1. júna 2020

 • vyučovanie sa povoľuje pre žiakov 1. až 5. ročníka, po predchádzajúcom nahlásení zákonného zástupcu, že žiak nastúpi do školy v termíne do 25. 5. 2020 /zisťovali triedni učitelia/,
 • žiaka do školy musí priviesť aj odviesť člen rodiny žijúci v spoločnej domácnosti, nesmú prísť samé, rodič vo vyhlásení o zdravotnom stave (Príloha) uvedie, kto bude privádzať a odvádzať žiaka,
 • u žiakov 5. ročníka zákonný zástupca, alebo uvedený člen rodiny má povinnosť len priviesť žiaka do školy, po skončení vyučovania môže žiak opustiť školu samostatne, pričom zákonný zástupca zodpovedá, že žiak ide rovno domov,
 • žiak musí mať 2 rúška, papierové jednorázové vreckovky,
 • nástup všetkých detí je od 7:00 h do 7:30 h, pred vstupom do budovy žiak absolvuje ranný zdravotný filter – meranie teploty, použitie dezinfekčného prostriedku. Ak pri rannom filtri bude mať žiak zvýšenú teplotu 37,1 C, a viac, bude mu po 5 minútach vykonané opätovné meranie telesnej teploty. Pokiaľ bude teplota aj po druhom meraní stále zvýšená nad uvedenú hodnotu, nebude žiak prijatý do školy,
 • zákonný zástupca, alebo osoba určená na doprovod dieťaťa musí počkať kým bude u žiaka vykonaný zdravotný filter,
 • I. stupeň sa bude vyučovať 4 vyučovacie hodiny od 7:30 h do 11:00 h, tých žiakov ktorí neostanú v ŠKD a nie sú prihlásení na obed si rodič, alebo určená osoba vyzdvihne v čase o 11:00 h, žiaci ktorí sú prihlásení na obed si rodič preberie nasledovne:
  • 1. a 2. ročník v čase o 11:05 h,
  • 3. a 4. ročník v čase o 11:30 h,
  • ŠKD – v dohodnutom čase so zákonným zástupcom, max do 16.00 h,
 • 5. ročník sa bude vyučovať 5 vyučovacích hodín od 7:30 h do 12:00 h.,
 • v prevádzke bude ŠKD v čase od 11:00 h do 16:00 h, rodič vo vyhlásení o zdravotnom stave doplní aj údaj, kedy a kto príde pre dieťa do ŠKD,
 • stravovanie bude v ŠJ – len obed, strava sa bude vydávať organizovane, po určených skupinách za dodržania hygienických pokynov – I. stupeň od 10:45 h do 11:30 h, 5. roč. od 12:00 h do 12:30 h,
 • tlačivo – vyhlásenie o zdravotnom stave bude prístupné na vytlačenie na webovom sídle školy alebo si ho rodič môže vyzdvihnúť do 29. 5. 2020 v tlačenej podobe priamo v škole,
 • pri nástupe žiaka v pondelok 1. 6. 2020 je zákonný zástupca povinný priniesť a odovzdať vyplnené a podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka, ktoré odovzdá pri vykonaní ranného zdravotného filtra žiaka. Bez tlačiva žiak nebude zaradený na vyučovanie. (Príloha).

Stiahnuť: Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka

V Poltári dňa 26. 5. 2020

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.