Klasifikácia predmetov v druhom polroku šk. roka 2019/20

Riaditeľstvo Základnej školy Slobody 2, Poltár oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v zmysle usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 17. 4. 2020 na konci školského roka nebudú klasifikovať nasledovné predmety:

Prvý stupeň:

Informatika, Etická výchova, Náboženská výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Pracovné vyučovanie

Druhý stupeň:

Informatika, Etická výchova, Náboženská výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Technika

Špeciálna trieda I. a II.:

Informatika, Etická výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Pracovné vyučovanie

Na vysvedčení sa pri neklasifikovaných predmetoch uvedie slovo „absolvoval

Ostatné predmety budú v rámci záverečného hodnotenia na konci školského roka klasifikované, výnimku tvoria žiaci prvého ročníka, pri ktorých sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť:
Kritériá na hodnotenie – COVID 19

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.