Moderné vyučovanie prírodovedných predmetov na Novej škole vďaka projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Nová škola je aj v tomto školskom roku naďalej zapojená do projektu IT Akadémia, ktorého hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.
Realizácia projektu je zabezpečená a prebieha na prírodovedných predmetoch: biológia, informatika a matematika. Učitelia spomenutých predmetov vyučujú niektoré učebné témy podľa vytvorených metodík, v ktorých uplatňujú inovatívne edukačné metódy, ako je: objavné a heuristické vyučovanie, skupinové a kooperatívne vyučovanie, vyučovanie v prírode a zážitkové vyučovanie, pričom sa na vyučovacích hodinách uplatňujú aj počítačovo–informatické prvky. Počítačové zručnosti si žiaci precvičujú a zdokonaľujú v počítačovej a tabletovej učebni školy.
Hlavnou charakteristikou projektu IT Akadémia je bádateľsky orientované vyučovanie, čo predstavuje prístup vo vyučovaní, stratégiu riadenia učebných činností žiaka, ktorý sa môže uplatniť v prírodných aj humanitných vedách. Je to teda cieľavedomý proces formulovania problémov, kritického experimentovania, posudzovania alternatív, plánovaného skúmania a overovania, vyvodzovania záverov, vyhľadávania informácií, vytvárania modelov študovaných dejov, diskusie s ostatnými a formovania argumentov. Počas realizácie bádateľských aktivít je medzi žiakmi veľmi vysoká sociálna interakcia, preto je nevyhnutné, aby pracovná atmosféra bola naklonená otvorenej diskusii, zdieľaniu myšlienok a nápadov.
Bádanie poskytuje žiakom pozitívnu vzájomnú závislosť, teda prínos pre jedného žiaka je prínosom pre celú skupinu. Žiaci musia niesť osobnú zodpovednosť za získané informácie, a preto by mali byť aj individuálne hodnotení. Všetci žiaci však musia rovnako participovať na bádaní a zároveň musia mať rovnaké príležitosti.

PaedDr. P. Kostka

Fotogaléria:

PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.