IT Akadémia: Moderné vyučovanie prírodovedných predmetov – 21. máj 2018

Naša škola je zapojená do projektu IT Akadémia, ktorého hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.
Realizácia projektu je na škole zabezpečená a prebieha na prírodovedných predmetoch: biológia, fyzika, geografia, informatika, matematika. Učitelia spomenutých predmetov vyučujú podľa vytvorených metodík, v ktorých uplatňujú inovatívne edukačné metódy, ako je: objavné a heuristické vyučovanie, skupinové a kooperatívne vyučovanie, vyučovanie v prírode a zážitkové vyučovanie, pričom sa na vyučovacích hodinách samozrejme uplatňujú aj prvky počítačovo–informatické.
Napríklad, v predmete biológia sa takýmto spôsobom žiaci vzdelávali pri témach: Ako sa mení les, Ako sa rozmnožujú machy, Ako kvitne papraď, Poznáš vtáka po perí a Sú návykové látky iba drogy. Žiaci pri spomenutých témach využívali priamo prírodné prostredie v okolí školy alebo živé či neživé prírodné materiály a pomôcky. Vo vyučovacích hodinách nechýbalo pozorovanie prírodných objektov, s následným vyhodnotením pozorovaných výsledkov a ich štatistické vyhodnotenia a spracovania, k čomu využívali počítače, notebooky či tablety v našej tabletovej učebni.

PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.