Budujme si úctu a pestujme hrdosť – 30. máj 2017

V súčasnej dobe sa prikladá čoraz väčší dôraz na to, aby si naša mládež prehlbovala, rozširovala a upevňovala vo svojom povedomí vedomosti z novodobých dejín. Aby si budovala úctu k obetiam fašizmu v . svetovej vojne, pestovala hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu, a v neposlednom rade aby prispievala k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí.

V tomto duchu sa 30.5.2017 konalo okresné kolo olympiády pod názvom Medzníky druhej svetovej vojny, zameranej na 2. svetovú vojnu v Európe a vo svete, Slovensko počas 2. svetovej vojny a SNP a 2. svetovú vojnu v regióne.

Organizátormi súťaže boli SZPB v Poltári, ZŠ na Ulici slobody v Poltári a CVČ na Ulici slobody v Poltári. Súťaže sa zúčastnili trojčlenné družstvá žiakov 9. ročníka zložené z najúspešnejších žiakov školského kola.

Porotu tvorili predseda SZPB v Poltári p. Ladislav Kamenský, podpredseda SZPB v Poltári p. Ing. Ján Iždinský a Mgr. Štefan Chrastina, pracovník Novohradského múzea v Lučenci.

Musím podotknúť, že žiaci si danú problematiku zväčša naštudovali s pomocou svojich vyučujúcich nad rámec svojich povinností a mnohé nové informácie , hlavne týkajúce sa regionálnych dejín, ich veľmi zaujali.

Olympiády sa zúčastnili 4 družstvá okresu, ktoré sa umiestnili nasledovne:

  1. miesto ZŠ Slobody Poltár A (M. Skrutek, B. Stano, D. Fodorová)
  2. miesto ZŠ Kokava nad Rimavicou (I. Gombala, K. Bamburová, D. Rajmová )
  3. miesto ZŠ Slobody Poltár B (E. Paraj, T. Melichová, S. Lempochnerová)
  4. miesto ZŠ Školská Poltár (T. Števková, P. Karásek, P. Antalík )

Srdečne blahoželáme!

Text: Mgr. N. Murínová

Výsledkovú listinu môžete nájsť v rubrike CVČ » Vedomostné súťaže – školský rok 2016/2017

Fotogaléria:

Foto: M. Michalove

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.