Projekt – Moderná škola – základ života

esf asfeu opv

Názov projektu: Moderná škola – základ života

Kód ITMS projektu: 26110130104

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: l Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“

Cieľ projektu:

Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele:

1. Vytvoriť a zimplementovať školský vzdelávací program na základnej škole spoločne s inováciou didaktických pomôcok.
2. Vytvoriť a zimplementovať školský vzdelávací program cez e-learningový portál pre premenu tradičnej školy na mdernú
3. Vyškoliť pedagógov a zanalyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy na modernú

Aktivity projektu:

1. Tvorba a implementácia školského vdelávacieho programu na základnej škole
2. Tvorba a implementcia školského vzdelávacieho programu cez instantný e-learningový portál
3. Školenie pedagógov a analýza vzdelávacieho procesu

Časový harmonogram realizácie projektu:

Projekt bude prebiehať od 1.10.2009 do 30 .9.2011.

Pre účely projektu finančne prispeje aj Európsky sociálny fond spolu so sumou so ŠR vo výške 99 627,25 €, so spoluúčasťou zriaďovateľa, ktorým je mesto Poltár, s príspevkom 5243,54 €. Celková finančná hodnota projektu je 104 870,79 €.

Tím pracovníkov našej Základnej školy realizuje ďalší projekt. Inovácia obsahu a metód výučby za účelom zvyšovania kvality a modernizácie vzdelávania. Realizátorov i adresátov tejto myšlienky premeny tradičnej školy na modernú čaká niekoľkomesačná a náročná, no zmysluplná práca.
Obsahom nášho cieľavedomého zámeru budú rôznorodé vzdelávacie a tvorivé aktivity pre pedagógov i žiakov pripravené tak, aby pomohli rozvíjať ich kľúčové kompetencie a zručnosti, a pomohli nájsť cestu k inovácii výučby na našej škole. Chceme tak prispieť k budovaniu tvorivého vzdelávacieho prostredia. Učitelia sa zúčastnia aktivít, ktoré pomôžu rozvíjať ich kľúčové kompetencie a následne budú lepšie pripravení na rozvíjanie kompetencií žiakov.

Základným očakávaným výsledkom tejto práce bude dotvorený a praxou overený vlastný školský vzdelávací program s pestrou ponukou kvalitných a atraktívnych vzdelávacích foriem a metód a množstvom nových učebných pomôcok. V rámci projektu plánujeme vybaviť učebne notebookmi, dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami s edukačným softwerom. Taktiež budeme mať k dispozícii e-learningový portál, ktorý skvalitní výuku a bude žiakom pomáhať aj pri domácej príprave na vyučovanie.

Projektové aktivity
Od septembra 2010 sa žiaci našej školy učia po novom. Umožňuje im to najmodernejšia technika zakúpená z nášho projektu. Vďaka príspevkom z EU, MŠ SR a aj spoluúčasti Mesta Poltár sme zakúpili tri najmodernejšie INTERWRITE DUALBOARD tabule, ktoré slúžia žiakom 1. aj 2. stupňa. Prostredníctvom nich sa naši žiaci učia modernejšie, a hlavne zaujímavejšie a tvorivejšie. Už prváci si pri tomto výdobytku najmodernejšej techniky skúšajú prvé písmenká a číslice. Pracujú s edukačnými programami a škola sa tak pre nich stáva miestom, kde sa učia hrou.
Využívame tiež e-learningový portál, prostredníctvom ktorého žiakom zadávame učebné texty, zadania a úlohy a testy. Všetci žiaci majú na tento portál vlastný prístup a môžu pracovať aj doma. Poskytuje to ďalší kontakt učiteľa a žiaka.
Nakúpili sme tiež moderné pomôcky na vyučovanie biológie, fyziky, chémie a cudzích jazykov. Všetky tieto moderné pomôcky sú výborným pomocníkom pre vyučujúcich a našich žiakov. Informácie im tak môžeme sprostredkovať zaujímavou a hlavne názornou formou, čo uľahčuje pochopenie učiva i ľahšie zapamätávanie.

Fotogaléria:


Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.